Actualment s'han incrementat les exigencies de calitat, rendiment i garantia dels materials per la construcció de cobertes. I una major exigencia en el confort, habitabilidad i de estalvi de energia ha fet imprescindible la incorporació de un aillant termic. 

Diverses solucions integrades per cobrir, aïllar i oferir un perfecte acabat en el interior i el exterior. Diversos elements que simplificant i agilitzen la instal·lació reduint temps i costos de muntatge, tant en obra nova com en una rehabilitació.

 

La coberta es una placa ondulada sobre la que es col·loquen les teules amb un sistema de fixació mes senzill que el convencional. En el interior, s'instal·la una capa d'aïllant perfectament acabada.

 

Les prestacions i característiques mes destacades de les Teulades Integrals son:

  • Capacitat de fer habitable i aprofitable es espai situat entre la coberta i el ultim forjat del edifici.

  • Disminució del pes del conjunt gracies a la lleugeresa dels elements que el composen.

  • Millora del rendiment en la instal·lació per la disminució en els temps de muntatge.

  • No requereix manteniment especific degut a la magnifica durabilitat pròpia de tots els components.

  • Aïllament tèrmic significatiu amb un coeficient de transmissió tèrmica K inferior a 0,60 Kcal/m2 h ºC, amb possibilitats de millorar-lo, segons la varietat escollida.

  • El aïllament acústic compleix les exigències de la norma actual (R = 45 dBA), amb la utilització de la llana de vidre com aïllant.

  • Impermeabilitat total al assegurar la estanquitat de la teulada per dos viàs importants: el propi element de cobertura(teula) i la segona coberta que aporta la placa empleada com suport de la teula.

 

 

Bon comportament davant del foc, tant del punt de vista de la resistència com de reacció al mateix.